ACADEMICS TEAM

Ashish Sharma
Ashish Sharma

B.TECH, M.TECH

Ashish Sharma
Indeshwari Saxena

BSC (PCM),M.SC PHYSICS, B.ED

JYOTI Sharma
JYOTI Sharma

B.A, B.ED, MBA

Ketan Chaudhary
Ketan Chaudhary

BP.ED

Ashish Sharma
Poonam Saxena

B.Com

Ashish Sharma
Ritu Bansal

M.Tech,B.Tech

Ashish Sharma
Sapna Ahlawat

M.Com,B.Ed

Ashish Sharma
Sharmila Nagar

B.Com, NTT,PIT

Shiva Bhardwaj
Shiva Bhardwaj

BA,MA.B.ED

Shivam Som
Shivam Som

M.A MUSIC

Umesh Singh Manral
Umesh Singh Manral

B.COM, M.COM

Sonia Harjai
Sonia Harjai

BA, NTT

Monika Gautam
Monika Gautam

M.Sc., B.Ed.

Babita Arya
Babita Arya

B.Lib, M.Lib

Vibha Tripathi
Vibha Tripathi

MA, NTT

Tanuj
Tanuj

Polytechnic

Dr. Pragati Singh
Dr. Pragati Singh

M.Sc., B.Ed.

Pawan Kumar
Pawan Kumar

M.Sc.,M.Phil

Anjali Khullar
Anjali Khullar

M.A., B.Ed.

Avinash Sharma
Avinash Sharma

B. Tech.

Madhur Bhardwaj
Madhur Bhardwaj

B.Tech.

Sunita Gupta
Sunita Gupta

B.A.,M.A., B.Ed.

Sunita Gupta
Yogesh Sharma

IT Lab